Resultaten

B.A. uitbating

Het doel is om de schade aan derden te dekken die door u of uw personeel veroorzaakt wordt tijdens de uitbating, zowel in de onderneming als daarbuiten.

B.A. na levering

Deze verzekering dekt de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid bij schade aan derden veroorzaakt door produkten na hun levering of door werken na hun uitvoering.

Toevertrouwde goederen

Deze dekking geldt voor goederen die aan de verzekerde worden toevertrouwd om eraan te werken en ze te herstellen of om advies te verstrekken. De dekking kan optioneel ook uitgebreid worden naar schade aan goederen van derden die door een verzekerde als werkinstrument of werktuig worden gebruikt of op korte termijn worden gehuurd/geleased.

Beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de contractuele aansprakelijkheid bij schade aan derden veroorzaakt door beroepsfouten (zoals nalatigheden, niet- of verkeerd handelen, verzuimen, vergissingen, enz…) . en is voornamelijk belangrijk en vaak verplicht voor de zogenaamde “intellectuele beroepen” (dokters, informatici, notarissen, accountants, architecten …).

Objectieve aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid ZONDER FOUT die de verzekerde te beurt kan vallen bij een brand of ontploffing in gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. Deze verzekering is wettelijk verplicht !

Bedrijfsschade

De dekking waarborgt de financiële inkomsten van uw bedrijf tijdens de periode waarin de activiteit stil ligt of vertraagd wordt door een schadegeval dat gedekt wordt door de brandverzekering.

B.A. vrijwilligers

Indien u soms beroep doet op vrijwilligers dan dekt deze verzekering ook de schade aan derden veroorzaakt door deze personen.

Kapitalisatie van de vennootschapsgelden in een TAK 26 verzekering

Indien u de vennootschapsgelden in alle veiligheid en soepelheid wenst te beleggen op middellange termijn dan zijn de Tak 26 verzekeringen een mooie oplossing.

  • voor elke netto storting waarborgt Tak 26, gedurende minimaal 8 jaar, de minimumrentevoet die van toepassing is bij aanvang van het contract.
  • de gewaarborgde minimumrentevoet kan jaarlijks worden aangevuld met een winstdeling. Samen vormen de gewaarborgde rentevoet en de winstdeling het jaarrendement.
  • de toegekende interesten blijven definitief verworven en brengen op hun beurt interesten op, volgens het kapitalisatieprincipe.
  • Wij bezorgen u graag een offerte met de gedetailleerde productfiches.