Hoe beschermt u zichzelf als spilfiguur van uw zelfstandige activiteit ?

Aansprakelijkheid bedrijfsleider

Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt uw aansprakelijkheid als bedrijfsleider voor beheersfouten die schade berokkenen aan derden.

Persoonlijke ongevallen 24/24

Een financiële bescherming voor uzelf bij ongevallen, zowel tijdens uw professionele activiteit als in uw privé leven. Als zelfstandig zaakvoerder ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid na een ongeval een minimale vergoeding via het wettelijk verplichte sociaal verzekeringsstelsel.

De verzekering Persoonlijke Ongevallen 24/24 biedt u een financiële zekerheid voor u en uw bedrijf d.m.v. :

 • De uitkering van een kapitaal bij overlijden of blijvende invaliditeit
 • Een dagvergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot drie jaar na het ongeval
 • Terugbetaling van medische kosten tot drie jaar na het ongeval

Gewaarborgd inkomen

U kan ook door een ziekte getroffen worden waardoor u arbeidsongeschikt wordt en dan is uw persoonlijke ongevallen verzekering niet van toepassing. U kan zich echter ook verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid in beide gevallen ziekte en ongevallen d.m.v. een verzekering gewaarborgd inkomen. Want bij elke arbeidsongeschiktheid valt u terug op een minimaal vervangingsinkomen dat ruim onvoldoende is om uw gangbare kosten te blijven betalen.

Met een gewaarborgd inkomen geniet u maandelijks van een bijkomende rente, a rato van uw percentage arbeidsongeschiktheid, die uw vervangingsinkomen aanvult zodat u niet in financiële problemen komt en u zich volledig kan concentreren op uw gezondheid.

U kan deze verzekering in persoonlijke naam aangaan of deze kan ook door uw vennootschap aangegaan worden met uzelf als verzekerde en begunstigde.

Hospitalisatieverzekering

Dankzij de hospitalisatieverzekering kan u op beide oren slapen wanneer u of één van uw gezinsleden in het ziekenhuis moet worden opgenomen :

 • geen financiële aderlating als u uw hospitalisatiefactuur moet betalen
 • geen voorschotten te betalen bij gebruik van uw hospitalisatiekaart
 • alle medische kosten worden door de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald
  wereldwijde dekking (*)
 • voor- en nabehandelingskosten (consultaties, kiné, apotheek, …)
 • vergoeding van medische kosten van zware ziekten (kanker, diabetes, Alzheimer, …) zelfs zonder hospitalisatie
  verschillende formules mogelijk

U kan via uw vennootschap een groepsverzekering hospitalisatie afsluiten voor u en uw gezin (en eventueel voor uw werknemers), al dan niet aangevuld met een wachtpolis (vastklikken leeftijd)

U kan ook in persoonlijke naam als zelfstandige zonder vennootschap een polis aangaan. Uw aanvangsleeftijd wordt dan sowieso vast geklikt, wat u een steeds groter tariefvoordeel biedt naarmate u ouder wordt.

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen “VAPZ Gewoon of VAPZ Sociaal”

Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen, gecombineerd met een waarborg overlijden, met een belangrijke fiscale besparing en ook een besparing op de sociale zekerheidsbijdragen. Er kunnen meerde aanvullende waarborgen toegevoegd worden aan deze polis.

Wie kan een VAPZ aangaan ?

Een zelfstandige in hoofdberoep, een meewerkende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner met maxistatuut, een zelfstandige helper die sociale bijdragen in hoofdberoep betaalt, een zelfstandige in bijberoep voor zover het inkomen minstens gelijk is aan het minimum inkomen waarop een zelfstandige in hoofdberoep sociale bijdragen betaalt. (Sociaal VAPZ ook voor loontrekkende zorgverstrekkers (geneesheren, tandheelkundigen, apothekers en kinesitherapeuten) voor zover zij de voordelen toegekend door het Riziv genieten.

Hoe wordt de pensioenreserve opgebouwd ?

De premies worden betaald door de zelfstandige en de netto premies (dit zijn de premies exclusief instapkosten) voor de hoofdwaarborg pensioenopbouw kunnen naar keuze belegd worden in een Tak 21 verzekering met gewaarborgde intrest of een Tak 21 verzekering zonder gewaarborgde intrest.
Bovenop de gewaarborgde intrest kan er jaarlijks nog een variabele winstdeelname toegekend worden die dan weer kan belegd worden in Tak 21 (kapitaalsgarantie) of Tak 23 (geen kapitaalsgarantie).

Dekking overlijden ?

Naar vrije keuze de opgebouwde reserve of een kapitaal exclusief of inclusief de reserve

Maximale premie ?

De maximale premie voor de hoofdwaarborg pensioenopbouw is :

Voor Gewoon VAPZ 8,17% van het geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar geleden : voor 2014 dus (inkomen 2011 x 1,05745817 x 8,17%) met een maximum van 3.027,09 EUR.

Voor Sociaal VAPZ 9,40% van het geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar gelegen : voor 2014 dus (inkomen 2011 x 1,5745817 x 9,40 %) met een maximum van 3.482,82 EUR.

De premie voor de hoofdwaarborg is volledig aftrekbaar van de hoogste inkomensschijf en resulteert dus ook in een vermindering van de sociale bijdrage

Taksen en kosten ?

Taksen : 0% op de hoofdwaarborg pensioenopbouw – 9,25% op de aanvullende waarborgen
Kosten : vermeld op de productfiches van de verschillende maatschappije

Belasting op de uitkering ?

Een Riziv-bijdrage van 3,55% op de uitkering, bij uitkering aan de zelfstandige of zijn echtgeno(o)t(e)

Een belasting tegen het stelsel van de fictieve rente op de uitkering verminderd met de eventuele Riziv-bijdrage en de winstdeelname : gedurende 10 of 13 jaar (afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde op het moment van de uitkering) zal een percentage van de uitkering (verminderd met de eventuele Riziv-bijdrage en de winstdeelname) worden belast in de personenbelasting.

Een uitkering bij overlijden is steeds onderworpen aan successierechten.

De polis kan niet afgekocht worden voor de leeftijd van 60 jaar.

Pakket solidariteitswaarborgen bij VAPZ Sociaal ?

De inhoud hiervan is verschillend van maatschappij tot maatschappij en wordt gespecifieerd in de desbetreffende productfiches.
Het gaat in het algemeen over extra dekkingen zoals premieterugbetaling bij arbeidsongeschiktheid, beperkte vergoeding van inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid, beperkte extra vergoeding bij overlijden van de verzekerde.

Aanvullende waarborgen (optioneel) ?

Premieterugbetaling bij arbeidsongeschiktheid (premie aftrekbaar als beroepskost, uitkering belastbaar als vervangingsinkomen)

Arbeidsongeschiktheidsrente (premie aftrekbaar als beroepskost, uitkering belastbaar als vervangingsinkomen)

Extra dekking kapitaal bij overlijden door ongeval (premie niet aftrekbaar als beroepskost, uitkering niet belastbaar)

Extra dekking kapitaal overlijden door verkeersongeval (premie niet aftrekbaar als beroepskost, uitkering niet belastbaar)

Individuele pensioentoezegging “IPT”

Een individuele pensioentoezegging van een vennootschap aan een welbepaalde zelfstandige bedrijfsleider van de vennootschap, die een regelmatige en minstens maandelijkse bezoldiging geniet. De vennootschap bouwt hiermee voor haar bedrijfsleider een aantrekkelijk aanvullend pensioen op, gecombineerd met een waarborg bij overlijden, en dit tegen fiscaalvriendelijke voorwaarden.

Hoe wordt de pensioenreserve opgebouwd ?

De nettopremies (excl. Instapkosten en premietaksen) voor de hoofdwaarborg kunnen naar keuze van de zelfstandige bedrijfsleider geheel of gedeeltelijk belegd worden in Tak 21 (gegarandeerde intrest + mogelijke variabele winstdeelname) of Tak 23 (fondsen) of een combinatie van beide. De winstdeelname kan eveneens belegd worden naar keuze van de bedrijfsleider.

Dekking overlijden ?

Naar vrije keuze de opgebouwde reserve of een kapitaal exclusief of inclusief de reser

Maximum premie of cumul met andere aanvullende pensioenen ?

Er is geen maximum premie en de IPT kan gecombineerd worden met VAPZ en andere groepsverzekeringen of IPT zolang de wettelijke 80%-regel* gerespecteerd wordt.

*Die regel houdt in dat de bijdragen in het kader van aanvullende pensioen- en overlijdenswaarborgen slechts aftrekbaar zijn in de mate dat zij recht geven op toekenningen, winstdeelnemingen inbegrepen, waarvan het bedrag uitgedrukt in jaarlijkse lijfrente, verhoogd met het wettelijk pensioen, niet hoger is dan 80% van de normale jaarlijkse brutobezoldiging van de werknemer tijdens het betreffende jaar, vermenigvuldigd met een breuk met als teller de in de onderneming werkelijk gepresteerde en er nog te presteren aantal jaren van de normale duur van de beroepswerkzaamheid en als noemer het aantal jaren van de normale duur van de beroepswerkzaamheid)

Taksen en kosten ?

Taksen : 4,4 % op de hoofdwaarborg pensioenopbouw en overlijden – 9,25% op de aanvullende waarborgen premieterugbetaling en arbeidsongeschiktheid
Kosten : vermeld op de productfiches van de verschillende maatschappijen

Belasting op de uitkering ?

Een Riziv-bijdrage van 3,55% op de uitkering, bij uitkering aan de zelfstandige of zijn echtgeno(o)t(e)

Een solidariteitsbijdrage tussen 0% en 2% op de uitkering ten voordele van de zelfstandige bedrijfsleider of zijn echtgeno(o)t(e).

Een belasting tegen een afzonderlijk tarief (+ gemeentebelasting) op de uitkering PENSIOEN (verminderd met de Riziv-bijdrage, de solidariteitsbijdrage en de winstdeelname) indien de uitkering gebeurt bij LEVEN :

 • op 60 jaar : niet naar aanleiding van pensionering 20%, wel naar aanleiding van pensionering 16,5%.
 • op 61 jaar : niet naar aanleiding van pensionering 18%, wel naar aanleiding van pensionering 16,5%
 • vanaf 62 jaar : 16,5%4
 • vanaf 65 jaar : als verzekerde niet effectief actief is gebleven tot 65 jaar 16,5%, als verzekerde wel effectief actief is gebleven tot 65 jaar 10%.

Een belasting tegen een afzonderlijk tarief (+ gemeentebelasting) op de uitkerIng van de waarborg OVERLIJDEN (verminderd met de Riziv-bijdrage, de solidariteitsbijdrage en de winstdeelname) indien de uitkering gebeurt bij OVERLIJDEN :

 • voor 65 jaar : 16,5%
 • vanaf 65 jaar : als verzekering niet effectief actief is gebleven tot 65 jaar : 16,5%, als verzekerde wel effectief actief is gebleven tot 65 jaar : 10%

Een belasting tegen marginaal tarief (+ gemeentebelasting) op de uitkering (verminderd met de Riziv-bijdrage, de solidariteitsbijdrage en de winstdeelname) in alle andere gevallen.

Een uitkering bij overlijden is steeds onderworpen aan successierechten.

Aanvullende waarborgen (optioneel) ?

Premieterugbetaling bij arbeidsongeschiktheid (premie aftrekbaar als kost in vennootschap, uitkering aan de vennootschap en belastbaar aan de vennootschapsbelasting)

Arbeidsongeschiktheidsrente (premie aftrekbaar als kost in de vennootschap, uitkering aan de bedrijfsleider en belastbaar als vervangingsinkomen)

Extra dekking kapitaal bij overlijden door (verkeers)ongeval (premie aftrekbaar als kost in de vennootschap, uitkering aan de nabestaanden van de bedrijfsleider en belastbaar tegen een afzonderlijk tarief (+ gemeentebelasting) op de uitkering van de waarborg overlijden door (verkeers)ongeval voor 65 jaar 16,5%, vanaf 65 jaar 16,5% bij niet effectief actief tot 65 en 10% bij wel effectief actief tot 65)